CODUL DE ETICĂ al clubului sportiv CETATEA BRAȘOVIA

Codul de Etică se adresează întregului personal (tehnic și administrativ), antrenorilor, sportivilor proprii (legitimați sau în curs de legitimare), voluntarilor implicați în activitatea și evenimentele organizate de Asociația Clubul Sportiv Cetatea Brașovia, asociaților (AGA), membrilor Consiliului Director, persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul clubului, dar și tuturor participanților (sportivi, antrenori, oameni de staff, oficiali, spectatori etc.) la manifestările organizate  de club.

Codul de Etică e un ansamblu de reguli de fond și comportamentale, ce trebuie respectate de către toți cei care lucrează în mod voluntar sau profesionist în cadrul clubului, indiferent de competențele lor și de poziția ocupată în cadrul acestuia.

Codul de Etică descrie ansamblul de valori, principii și norme etice necesare pentru respectarea demnității, integrității, precum și pentru asigurarea unor raporturi echitabile între asociații, membrii și toate persoanele implicate în activitatea și funcționarea ACS Cetatea Brașovia, cât și în raporturile cu societatea în ansamblu. Codul de Etică urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în cadrul clubului nostru, în vederea creșterii performanțelor sportive, a calității serviciilor oferite și a protejării reputației clubului.

Adoptarea prezentului Cod de Etică reprezintă dorința clubului de a promova prin toate mijloacele disponibile un standard ridicat de profesionalism în executarea tuturor activităților sportive și a oricăror alte activități legate de club, precum și de a interzice și sancționa orice comportament în contrast cu normele de bun-simț, fair-play, regulamentele sportive și anti-doping și legislația în vigoare, dar și cu valorile morale pe care ACS Cetatea Brașovia le respectă și le garantează.

A. RESPECTUL DEMNITĂȚII ȘI AUTORITĂȚII

a). Personalul clubului Cetatea Brașovia și sportivii legitimați trebuie să dovedească respect și stimă pentru autoritățile sportive naționale, internaționale și guvernamentale ale României, pentru reprezentanții acestora, respectând întru totul spiritul regulamentelor și legilor elaborate de către acestea.

b). Respectul „Drepturilor Omului” și al demnității umane. Este o cerință fundamentală a activităților sportive în plan național și internațional.

c). Nici o formă de discriminare nu vă putea fi tolerată între participanții la activitățile clubului: în raport de sex, rasă, apartenență etnică, opinie filozofică, politică sau religioasă, ori statutul lor familial.

d). Orice practică ce poate duce atingere integrității fizice, psihice sau intelectuale, a participanților la antrenamente sau competiții și alte activități ale clubului este interzisă.

e). Dopajul este interzis cu desăvârșire în orice formă la toate nivelurile, prevederile Legii nr. 552/ 2004 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport și ale modificărilor ulterioare și ale Codului Mondial Anti-Doping vor fi aplicate.

f). Orice hărțuire fizică, morală, profesională sau sexuală este interzisă

g). Clubul Cetatea Brașovia și participanții la activitățile sportive vor promova măsurile prevăzute de Legea nr. 4/ 2008 cu privire la combaterea violenței fizice și verbale, în cadrul activității de pregătire și competiționale sau alte manifestării publice.

h). Membrii clubului Cetatea Brașovia (asociați și cadre de conducere, salariați, colective tehnice, sportivi legitimați etc.), direct sau indirect, nu pot posta pe site-urile de socializare și alte site-uri publice poze și/ sau comentarii care pot aduce atingere imaginii acestora și/ sau prestigiului clubului (de ex: poze care implică consumul de băuturi alcoolice și tutun, poze indecente, imorale, etc.).

B. INTEGRITATEA MORALA

a). Membrii clubului Cetatea Brașovia, direct sau indirect, nu pot acceptă, solicită sau propune nicio remunerare, comision, avantaj material sau favoare în relația cu organizatorii competițiilor oficiale sau în relația cu partenerii (sponsori).

b). Membrii clubului Cetatea Brașovia, oficiali și sau alți participanți la activitățile interne, nu trebuie să exercite nici o presiune (morală sau materială) care să influențeze activitatea arbitrilor în luarea deciziilor.

c). Atât pe plan intern, cât și internațional, membrii clubului Cetatea Brașovia trebuie să aibă un comportament corect, să observe și să declare orice conflict de interese între organizatori și participanții la activitatea sportivă și să informeze imediat persoanele oficiale ale clubului și ale federației sportive de care aparțin.

d). Membrii clubului Cetatea Brașovia trebuie să procedeze cu tact și cu atenție sporită, să se abțină în a face declarații necontrolate, să fie demni și cu spirit de fair-play și să nu ia decizii care pot atrage sancțiuni sau pot aduce atingere reputației clubului și federației de care aparțin.

ANTRENORII și COLECTIVELE TEHNICE

Tehnicienii ce activează în cadrul clubului trebuie să transmită sportivilor valori precum respectul, sportivitatea, politețea și integritatea, asigurându-i că acestea sunt deasupra rezultatului sportiv și constituie fundamente ale sportului.

Antrenorii trebuie să respecte drepturile fundamentale ale omului, adică drepturile egale ale fiecărui sportiv, fară deosebire de sex, rasă, limbă, religie, apartenență politică, culoarea pielii, opinie, naționalitate sau origine socială, apartenență etnică, naștere sau altă calitate.

Antrenorii trebuie să fie preocupați permanent de îmbunătățirea activității pedagogice și să ofere sportivilor informațiile cele mai importante în vederea dezvoltării și optimizării performanței lor, să se perfecționeze în spiritul noului și al tendințelor pozitive. Între antrenori și sportivi trebuie să existe o permanentă colaborare și comunicare. Antrenorii trebuie să se folosească de toate mijloacele admise pentru a evita conflictele cu sportivii. Antrenorilor le este interzis să folosească forța împotriva sportivilor. Este exclusă violența fizică! Antrenorii educă pentru auto-responsabilitate și încrederea în sine în ceea ce privește viitorul sportivului. Antrenorii trebuie să aibă o ținută și o prestație decentă.

Prin urmare, comportamentul antrenorilor trebuie să fie întotdeauna corect din punct de vedere etic în raport cu toți cei implicate în activitatea sportivă: sportivi, colegi, arbitri, conducători, părinți, susținători, reprezentanți ai mass-media, reprezentanți ai unor instituții și autorități publice etc. Antrenorii trebuie să fie un model pentru sportivi și trebuie să fie luați drept exemplu, conștientizând că faptele și vorbele lor au o influență puternică asupra sportivilor ce fac parte din echipa lor sau din cadrul clubului. Pentru toate aceste motive, antrenorii trebuie să fie conștienți că e responsabilitatea lor exclusivă să respecte și să transmită sportivilor pe care îi antrenează următoarele principii:

 • promovarea sportului și a regulilor acestuia prin consolidarea valorilor etice, umane și de fairplay;
 • menținerea în orice condiții a unui comportament exemplar, conform principiilor loialității și corectitudinii, constituind un model pozitiv pentru toți sportivii;
 • descurajarea adoptării unui comportament nesportiv sau neloial;
 • respectarea legislației naționale și internaționale privind lupta împotriva dopajului;
 • să nu favorizeze în niciun fel, direct sau indirect, utilizarea de medicamente și substanțe menite să modifice performantele sportive;
 • desfășurarea de activități constante și conștiente de formare/ informare cu privire la riscurile pe  care   le  comporta   utilizare  substanțelor  dopante și abținerea de la orice comportament ce poate dăuna sănătății sportivilor;
 • să nu lanseze declarații sau să nu adopte comportamente menite să încurajeze violența;
 • să se abțină de la orice comportament ce poate afecta integritatea fizica și/ sau morală a unui adversar;
 • să se abțină de la orice comportament discriminatoriu în raport cu rasa, sexul, orientarea sexuală, originea teritorială sau etnică, starea fizico-psihică, religia, orientarea politică sau ideologică;
 • să evite orice declarații sau exprimări de păreri personale (chiar și prin intermediul rețelelor sociale sau mediului online) ce pot leza demnitatea, imaginea sau reputația oricărei entități aflate în raport cu clubul;
 • să respecte arbitrii și oficialii competițiilor;
 • să semnaleze expertului sportiv și conducerii clubului orice posibilă situație de conflict de interese;
 • să respecte directivele clubului în ceea ce privește angajamentele în scopuri de marketing, televiziune sau promoționale;

În plus față de acestea, în special pentru sectorul juvenil, antrenorii se angajează:

 • să se asigure că nivelul lor de pregătire este în concordanță cu nevoile copiilor și tinerilor pe care îi antrenează, în funcție de diferitele niveluri de implicare sportivă ale acestora;
 • să evite hărțuirea și pedepsele exagerate și fără motiv;

SPORTIVII

Toți sportivii legitimați sau în curs de legitimare în cadrul clubului trebuie să respecte principiul solidarității, considerând mai de preț respectarea valorilor sportive în comparație cu urmărirea interesului și succesului personal, conștientizând astfel că propriul comportament al fiecăruia contribuie la menținerea la un nivel înalt al principiilor sportive.

Sportivii legitimați sau în curs de legitimare în cadrul clubului se angajează:

 • să onoreze sportul și regulile acestuia pentru o competiție corectă, la cel mai bun nivel de implicare și condiție fizico-psihică, acționând mereu în conformitate cu principiile loialității și corectitudinii;
 • să mențină un comportament exemplar, constituind modele pozitive pentru lumea sportului și pentru societatea din care fac parte;
 • să respingă orice formă de dopaj, droguri sau alcool;
 • să desfășoare în mod constant și conștient activități de informare personală cu privire la substanțele și medicamentele interzise, la acțiunea lor farmacologică și la efectele pe care acestea le pot avea asupra sănătății și performanțelor fizice și sportive;
 • să se abțină de la orice comportament ce ar putea afecta integritatea fizică și/sau morală a adversarilor, respectând sportivii, antrenorii, personalul tehnic sau de conducere al acestora;
 • să respecte oficialii și arbitrii partidelor la care participă;
 • să evite pe parcursul competițiilor sau în afara acestora orice comportament ce poate conduce la instigare la violență sau la violență;
 • să își respecte întotdeauna și în orice condiții suporterii;
 • să evite orice declarații sau exprimări de păreri personale (chiar și prin intermediul rețelelor sociale sau mediului online) cu privire la colegi de echipă, club, precum și la orice alte persoane ce întrețin raporturi cu clubul;
 • să se abțină de la orice comportament discriminatoriu în relație cu rasa, originea etnică sau teritorială, sex, orientare sexuală, religie, condiție fizico-psihică, etc.;
 • să se pună la dispoziția clubului pentru a participa la orice inițiativă ce are că scop promovarea sportului, a valorilor și principiilor sale etice, sociale și educaționale;
 • să respecte directivele clubului în ceea ce privește angajamentele în scopuri de marketing, televiziune sau promoționale;

C. FOLOSIREA RESURSELOR FINANCIARE

Toate resursele financiare ale clubului Cetatea Brașovia nu pot fi utilizate decât în conformitate cu normele financiare aprobate de către autoritățile competente. Toate încasările și cheltuielile efectuate de către oficialii clubului și colaboratorii lor trebuie să figureze în evidențele cantabile conform legilor financiare și în mod total transparent.

Veniturile provenite din contribuții primite din taxe și cotizații, donații, sponsorizări și toate celelalte forme legale pentru susținerea activității sportive trebuie să fie folosite/ uzitate cu respectarea regulilor clubului și prezentului Cod de Etică.

D. RELAȚIILE DE COLABORARE

a). Clubul Cetatea Brașovia militează și promovează relațiile de colaborare cu toate celelalte structuri sportive din România și la nivel internațional, conform principiilor de egalitate și universalitate, neutralitate politică, nediscriminare și respect reciproc.

b). Relațiile cu federațiile naționale pe ramuri de sport se vor desfășura în conformitate cu regulamentele și solicitările acestora, precum și cu prevederile actelor normative în vigoare aplicabile.

c). Sponsorii sau partenerii nu trebuie să intervină în organizarea și desfășurarea activităților oficiale, acestea fiind numai de competența și responsabilitatea exclusivă a clubului.

d). Organizarea activităților oficiale ale clubului Cetatea Brașovia trebuie să respecte cu strictețe prevederile statutare, regulamentele clubului și ale federațiilor pe ramuri de sport, normele elaborate de federații etc. și să evite în totalitate amestecul unor organizații sau persoane juridice neautorizate (neavizate) și neagreate de federații.

E. SANCȚIUNI PENTRU NERESPECTAREA CODULUI ETIC

Membrii clubului Cetatea Brașovia au datoria să respecte Codul de Etică, regulamentele și hotărârile clubului, precum și principiile de loialitate, coeziune, moralitate și fair-play, să promoveze, să conserve și să respecte imaginea și prestigiul clubului, al municipiului Brașov și al județului Brașov.

În funcție de gravitatea faptelor, se aplică sancțiunile din ROI.

Antrenorii și/ sau antrenorii coordonatori pot propune și alte sancțiuni după caz, cum ar:

–    avertisment verbal;

–    mustrare verbală;

–    mustrare scrisă;

–    eliminarea din competiție;

–    neacordarea vizei pentru înscrierea la Școala Națională de Antrenori;

–    suspendarea pe plan sportiv;

–    neacordarea indemnizației/ alimentației de efort 1-3 luni, în funcție de gravitatea faptei;

–    amânarea de la acordarea titlurilor sportive;

–    propunere de retragere a unui titlu sportiv.

F. DISPOZIȚII FINALE

Toți membrii clubului Cetatea Brașovia trebuie să contribuie la respectarea strictă și aplicarea întocmai a Codului de Etică și au datoria să informeze conducerea clubului de orice abatere sau orice nerespectare a Codului și a regulamentelor de organizare și funcționare a acestuia.

Periodic, cel puțin o dată pe an, clubul Cetatea Brașovia va analiza modul de aplicare și respectare a prezentului Cod, propunând și noi amendamente, dacă este cazul de îmbunătățire a acestuia.

Consiliul Director,

ACS Cetatea Brașovia