În Statutul clubului, la Capitolul I – Patrimoniul și Capitolul IV – Veniturile asociației, sunt prezentate detalii legate de finanțarea ACS Cetatea Brașovia.

În Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/ 2000, la Titlul XI – Finanţarea activităţii sportive, la articolele 67-69, este descris cadrul legal general în care un club sportiv de drept privat poate să funcționeze din punct de vedere financiar, al veniturilor și cheltuielilor.

1. Indiferent de sursa lor, veniturile şi cheltuielile de orice natură ale oricărei structuri sportive sunt cuprinse într-un buget anual propriu.

2. Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli se face astfel:
a). Potrivit competenţelor stabilite în Statutele şi regulamentele structurilor sportive de drept privat, pentru veniturile proprii;
b). Potrivit condiţiilor stabilite prin contractele încheiate între părţi, pentru sumele acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale, pentru finanţarea programelor structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ, de utilitate publică;
c). În condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice, pentru alocaţiile de la bugetul de stat şi bugetele locale, acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale structurilor sportive de drept public, precum şi pentru veniturile proprii ale acestora.

3. Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, după caz:
a). Venituri proprii, precum şi sume destinate finanţării unor programe sportive de utilitate publică;
b). Sume acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale pentru finanţarea pe bază de programe a structurilor sportive de drept privat, fără scop lucrativ, de utilitate publică;
c). Alocaţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, acordate structurilor sportive de drept public de organele administraţiei publice centrale sau locale;
d). alte surse.

4. Bugetul anual al structurilor sportive se aprobă de către adunările generale, pentru structurile sportive de drept privat.
5. Structurile sportive fără scop lucrativ sunt scutite de impozite şi taxe locale.

6. Veniturile obţinute din activitatea structurilor sportive fără scop lucrativ, care sunt neeconomice, nu sunt impozabile şi includ:
a). Cotizaţiile şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor;
b). Taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;
c). Donaţiile şi sumele sau bunurile primite prin sponsorizare;
d). Dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor realizate din asemenea venituri;
e). Veniturile obţinute din reclamă şi publicitate, cu excepţia celor realizate prin unităţile specializate în acest domeniu;
f). Veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;
g). Veniturile obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;
h). Veniturile obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive;
i). Indemnizaţiile obţinute din participarea la competiţiile şi demonstraţiile sportive;
j). Indemnizaţiile obţinute din transferurile sportivilor.

7. Structurile sportive cu personalitate juridică fără scop lucrativ sunt scutite de impozitul pe profit atunci când utilizează cel puţin 80% din veniturile obţinute din orice sursă în scopul realizării obiectivelor pentru care au fost autorizate, inclusiv pentru cheltuieli de investiţii şi dotări, precum şi pentru cheltuieli de funcţionare.

8. Structurile sportive, în condiţiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, inclusiv pentru finanţarea de Programe sportive de utilitate publică. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între structurile sportive respective şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz.
9. Contractul va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul şi volumul activităţilor specifice, parametrii sportivi de realizat, suma stabilită pentru finanţarea programelor, defalcată pe obiective, activităţi şi naturi de cheltuieli, obligaţiile şi responsabilităţile părţilor. Regimul de gestionare a sumelor astfel primite şi controlul financiar se fac în condiţiile legii.
10. Prevederile contractului au putere deplină pentru cele două părţi, constituindu-se în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.

Vreți să ne sprijiniți și să contribuiți la buna organizare a activității clubului și a evenimentelor noastre? O puteți face redirecționând până la 3,5% din impozitul dumneavoastră pe venit sau printr-un contract de sponsorizare.