CAPITOLUL I

Denumire, siglă
Denumirea asociației este ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV CETATEA BRAȘOVIA, iar culorile si sigla/ emblema sunt în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale din 18.09.2020 și sunt următoarele:
Sigla Cetatea Braşovia este compusă dintr-o simulare grafică, sub forma de arc de cerc, a Cetăţuiei Braşovului de pe Tâmpa, de culoare negru. Sub simularea cetăţii apare denumirea Cetatea Braşovia, pe două rânduri, tot cu negru. Denumirea Cetatea Braşovia şi partea dreaptă din simularea cetăţii sunt încadrate într-un pătrat galben. Simbolistica siglei este strâns legată de oraşul Braşov şi de noi orizonturi (sugestie răsărit) pentru oraşul Braşov.
Coduri de culoare:
Galben: CMYK: 5, 0, 93, 0; RGB: 249, 237, 37; #f9ed25
Negru: CMYK: 75, 68, 67, 90; RGB: 0, 0, 0; #00000
Font utilizat: Alfa Slab One Regular.
Reprezentare grafică:

Forma juridică
ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV CETATEA BRAȘOVIA se constituie ca persoană juridică română, având la bază principiul deplinei autonomii, al independenței economice și decizionale. Este o asociație de drept privat, persoană juridică fără scop patrimonial, apolitică, guvernamentală, a cărei activitate se va derula în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/ 2000, cu privire la Asociaţii si Fundaţii, Decretul nr. 31/ 1954, privind Persoanele fizice și Juridice și Legea 69/ 2000 a Educaţiei Fizice si Sportului, cu toate modificările și completările ulterioare. Asociația are antet, ștampilă și cont bancar.

Sediul asociației
Sediul ASOCIAȚIEI CLUBUL SPORTIV CETATEA BRAȘOVIA se află în municipiul Brașov, B-dul Gării, nr. 4, sc. C, ap. 3, județul Brașov, cod poștal 5002003, România. Aceasta poate să înființeze filiale în alte localități din România și din străinătate și se poate afilia la organizații similare din România sau străinatate.

Durata de funcționare
ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV CETATEA BRAȘOVIA se înființează pe durată nedeterminată.

Patrimoniul
Patrimonul inițial al Asociației Clubul Sportiv Cetatea Brașovia a fost de 600 lei, aport numerar al membrilor fondatori. Patrimoniul a crescut și are valoarea de 3.600 lei, prin aportul numerar al membrilor supleanți.
Fondurile bănești vor fi depuse, în lei sau valută, direct în conturile bancare ale asociației. Patrimoniul asociației va putea fi sporit prin cotizația membrilor, contribuția benevolă a membrilor asociației sau a altor persoane fizice sau juridice, instituții, organisme sau organizații, donații legate țsi subvenții, activități specifice obiectului de activitate, precum și prin alte surse de finanțare interne sau externe, în condițiile legii.
Patrimoniul poate cuprinde și alte bunuri materiale a căror utilizare se va face exclusiv pentru realizarea scopului asociației.

Scopul asociației
Principalul scop al Asociației Clubul Sportiv Cetatea Brașovia îl constituie desfășurarea de activități în ramurile de sport: tir sportiv, atletism, alpinism și escaladă, automobilism sportiv, badminton, biliard pool, baschet, bob sanie, bowling, ciclism, darts, ecvestră, fotbal, fotbal-tenis, gimnastică, gimnastică ritmică, handbal, hochei pe gheață, judo, karting, lupte, motociclism, natație și pentatlon modern, oină, orientare, pescuit sportiv, patinaj, polo, popice, rugby, schi biatlon, scrimă, snooker, sportul pentru toți, șah, tenis, tenis de masă, tir cu arcul, triatlon, volei, squash, respectiv selectia, initierea si pregatirea de sportivi in acest domeniu, participarea la competitii sportive interne si internationale, organizarea de competitii si evenimente sportive, precum si activitati conexe si sportive.

Obiectivele ASOCIAȚIEI CLUBUL SPORTIV CETATEA BRAȘOVIA
Pentru realizarea scopului, Asociația Clubul Sportiv Cetatea Brașovia are următoarele obiective:
– pregătirea sportivă a persoanelor de toate vârstele, doritoare să practice aceste ramuri de sport;
– participarea la competiții sportive;
– organizarea de competiții sportive;
– organizarea de acțiuni proprii formării sportive (cursuri, antrenamente, stagii de pregătire centralizată, demonstrații, prezentări etc.);
– editarea de programe, postere și alte publicații de propagandă sportivă;
– preluarea și modernizarea de baze sportive vechi, administrarea și exploatarea acestora;
– înființarea de baze sportive;
– deținerea de baze sportive;
– achiziționarea/ cumpărarea de baze sportive și a altor imobile și bunuri cu destinație sportivă, de refacere după efort și recuperare după accidentări/ îmbolnăviri sau cu scop recreațional;
– alte mijloace de acțiune în legatură cu scopul asociației.
La aceste obiective se adaugă și cele care decurg din regulamentele și statutele următoarelor structuri sportive naționale și județene:
– Federația Române de Tir Sportiv;
– Asociația Județeană de Atletism Brașov și Federația Română de Atletism;
– Asociația Județeană de Hochei pe Gheață Brașov și Federația Română de Hochei pe Gheață;
– Federația Română de Lupte;
– Asociația Județeană de Tenis Brașov și Federația Română de Tenis;
– Federația Română de Badminton;
– Federația Română de Oină.
De asemenea, acestea se completează cu obiectivele care decurg din regulamentele și statutele federațiilor sportive internaționale.

CAPITOLUL II: Membrii asociației, drepturi și îndatoriri

Membrii asociației
Poate deveni membru al asociației orice cetățean roman care a împlinit vârsta de 18 ani, activează în acest domeniu sau este interesat de această îndeletnicire și consimte să respecte prevederile statutului, normele interne ale asociației și legislația din România. Calitatea de membru se dobândește conform cu prevederile prezentului Statut.

Asociația se compune din următoarele categorii de membri:
1. Membri fondatori – sunt cei care au constituit asociația și patrimoniul inițial, conform Actului Constitutiv.
2. Membri supleanți (maxim 20 de membri) – sunt cei care, ulterior constituirii, contribuie la completarea patrimoniului inițial și activează în asociație.
3. Membrii asociației – sunt persoane fizice și juridice care solicită participarea ca membru în asociație, plătesc o cotizație și pot contribui la majorarea patrimoniului cu bunuri materiale, bani sau prin activitatea desfășurată în cadrul sau în folosul asociației.

Alte prevederi:
1. Calitatea de membru nu este transferabilă sau cesionabilă.
2. Cererea de aderare a membrilor se aprobă de către Consiliul Director.
3. În cazul în care Consiliul Director respinge cererea de înscriere, aceasta poate fi reanalizată la solicitarea părții interesate, la următoarea Adunare Generală a asociației.
4. La propunerea Consiliului Director, Adunarea Generală poate acorda titlul de membru de onoare și de președinte de onoare unor personalități din țară și din străinatate, care prin activitatea desfășurată aduc o contribuție deosebită la promovarea și realizarea scopului și obiectivelor asociației.
5. Membrii de onoare și președintele de onoare vor avea doar drept de vot consultativ în Consiliul Director sau în Adunarea Generală.

Drepturi decurgând din calitatea de membru
a). Membrii supleanți au dreptul să participe la Adunările Generale ale asociației, să aleagă și să fie alesi în organele de conducere și de control ale acesteia, să puna în discuție probleme și să ia parte la dezbateri.
b). Să participe la manifestările organizate de asociație, atât în țară, cât și în străinatate.
c). Să primească orice informații cu privire la activitatea asociației.
d). Să utilizeze mijloacele materiale din patrimoniul asociației în activitățile dezvoltate în interesul acesteia.
e). Să aibă acces la lucrările, publicațiile și materialele documentare de care dispune asociația.
f). Să beneficieze de toate condițiile oferite de asociație pentru informare și pregătire profesională.

Obligații decurgând din calitatea de membru
a). Să respecte prevederile statutului asociației și să acționeze în conformitate cu scopul și spiritul acestuia.
b). Să sprijine asociația în organizarea și desfășurarea acțiunilor sale.
c). Să plăteasca taxa de înscriere în asociație, precum și cotizația anuală, sub sancțiunea suspendării de plin drept.

Pierderea calității de membru al asociației
Calitatea de membru al asociației se pierde într-una din următoarele situații:
a). Decesul sau incapacitatea persoanelor fizice.
b). Excluderea prin decizia Adunării Generale.
c). Retragerea în conditiile legii, din proprie inițiativă, după comunicarea către Consiliul Director în termen legal.

CAPITOLUL III: Organizarea și funcționarea asociației

Organele de conducere ale asociației sunt:
a). Adunarea Generală – reprezintă totalitatea membrilor supleanți și fondatori și are în competență fixarea politicii și strategiei generale, alegerea celorlalte organe de conducere și controlul activității patrimoniale a asociației.
b). Consiliul Director – este organul executiv al asociației și exercită conducerea între două Adunări Generale.
c). Președintele – este cel care exercită conducerea curentă a asociației și o reprezintă în relațiile cu terții, făcând parte din Consiliul Director.

Atribuțiile Adunării Generale
a). Aprobă modificarea actului constitutiv și a statutului.
b). Stabilește strategiile și obiectivele generale ale asociației.
c). Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, precum și bilanțul contabil.
d). Stabilește și poate modifica cuantumul contribuției minime a membrilor la formarea patrimoniului asociației.
e). Hotărăște asupra excluderii din asociație a membrilor care comit abateri de la statut și disciplina financiară.
f). Alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director.
g). Alegerea și revocarea cenzorului.
h). Analizează și aprobă programele de activitate ale asociației.
i). Aprobă înființarea de filiale propuse de Consiliul Director al asociației.
j). Analizează și aprobă activitatea Consiliului Director și a cenzorului.
k). Aprobă asocierea, afilierea la organisme sau programe similare din țară sau străinătate, dacă acestea corespund scopului asociației, precum și desprinderea sau intreruperea legăturilor cu organisme a căror activitate duce la lezarea intereselor asociației.
l). Numește membrii de onoare și președintele de onoare.
m). la măsurile ce se impun la dizolvarea și lichidarea asociației și stabilește destinația bunurilor rămase după lichidare.

Convocarea Adunării Generale
a). Adunarea Generală se convoacă în ședințe ordinare, o dată pe an, în a doua jumătate a anului calendaristic, iar pentru situații deosebite poate fi convocată și extraordinar, ori de câte ori este nevoie.
b). Convocare se face de către președinte, vicepreședinte, secretar sau de majoritatea simplă (jumătate plus unu) din numărul membrilor, cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată.
c). Adunarea Generală funcționează legal, în prezența personală sau prin delegat împuternicit dintre membrii supleanți, prin întrunirea a minim două treimi din totalul membrilor fondatori și supleanți.
d). În cazul în care Adunarea Generală nu întrunește numărul statutar de participanți, ea se reconvoacă.
e). Reconvocarea Adunării Generale se va face cu îndeplinirea acelorași formalități ca la convocare. În caz de reconvocare, Adunarea Generală se ține cu numărul de membri prezenți.
f). Lucrările Adunării Generale sunt conduse de președinte sau, în lipsa acestuia, de unul dintre înlocuitori, care va putea desemna și persoana ori colectivul însărcinat cu redactarea procesului verbal privind desfășurarea lucrărilor.
g). Hotărârile Adunării Generale se vor adopta prin votul majorității simple din numărul celor prezenți și sunt obligatorii pentru toți membrii asociației.

Atribuțiile Consiliului Director
a). Adunarea Generală poate numi Consiliul Director, în condițiile prevăzute în actul normativ care reglementează organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor.
b). Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, conducerea operativă a asociației și îndeplinește politica acesteia.
c). Președintele, vicepreședintele și secretarul Consiliului Director sunt aleși pe o perioadă nedeterminată și nominalizați în acest sens în actul de constituire al asociației.

Consiliul Director are următoarele atribuții:
a). Prezintă Adunării Generale rapoartele de activitate, face dări de seamă anuale în fața Adunării Generale asupra activității Asociației și gestionarea patrimoniului, sau ori de câte ori se impune, în Adunări Generale Extraordinare.
b). Aministrează patrimoniul asociației potrivit scopului propus.
c). Proiectează și supune votului Adunării Generale obiectivele pe etapă și stabilește prioritățile și sarcinile de îndeplinit.
d). Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației.
e). Stabilește condițiile în care pot fi efectuate cheltuieli din contul asociației și aprobă cuantumul acestora pentru fiecare acțiune sau obiectiv în parte; îndeplinește și alte atribuții, din sfera atribuțiilor Adunării Generale, între sesiunile acesteia, pentru asigurarea desfășurarii operative și în bune condiții a activității asociației, urmând ca acestea să fie analizate și validate de adunare.
f). la măsuri și trasează sarcini pentru întocmirea documentelor, registrelor și altor forme de ținere a evidenței activității Asociației, patrimoniului acesteia, inventarului, mișcării de bunuri sau alte valori.
g). Desemnează înlocuitorul secretarului în cazul lipsei acestuia, în persoana unuia dintre membrii consiliului.
h). Încheie acte juridice în numele și pe seama asociației.
i). Aprobă structura de personal salarizat, normele de lucru și indemnizațiile acestora, precum și alte forme de retribuire.
j). Soluționeaza cererile de primire a noilor membri.
k). Răspunde de modul de utilizare a donațiilor din țară sau străinatate, în raport cu opțiunea scrisă sau verbală a persoanelor fizice sau juridice care le acordă.

Convocarea Consiliului Director
a). Consiliul Director se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie. Convocarea Consiliului Director se face de către președinte sau secretar.
b). Consiliul Director funcționează statutar în prezenta a minim 3 membri. În cazul măririi numărului de membri ai Consiliului Director peste 3, acesta funcționează cu prezența a două treimi din număarul membrilor, iar hotărârile se vor adopta prin votul majorității membrilor prezenți în toate cazurile.
c). Consiliul Director al Asociației Clubul Sportiv Cetatea Brașovia este format din membrii nominalizați cu funcțiile respective, așa cum rezultă din Actul Constitutiv și Statut, actualizate la 31.05.2021.

Atribuțiile Președintelui
Președintele, în lipsa acestuia vicepreședintele, reprezintă asociația în raporturile cu terții și răspunde de gestiunea și coordonarea activității operative a asociației, respectarea legilor, statutului și hotărârilor Adunării Generale.
Președintele Consiliului Director are următoarele atribuții:
a). Reprezintă asociația în relația cu alte persoane fizice sau juridice și în fața organelor judecătorești.
b). Convoacă Consiliul Director.
c). Propune/ numeșste împreună cu secretarul personalul din aparatul propriu.
d). Semnează documentele generatoare de drepturi și obligații pentru asociație.
e). Conduce ședințele Consiliului Director atunci când participă la acestea.
f). Încheie contractele de muncă ale angajaților asociației, cu respectarea legislației muncii în vigoare.
8). Îndeplinește alte sarcini stabilite de Consiliul Director sau Adunarea Generală.

Atribuțiile Vicepreședintelui
a). Participă la ședintele Consiliului Director.
b). ÎI ajută pe Președinte în îndeplinirea atribuțiilor acestuia.
c). Înlocuiește Președintele în atribuțiile lui, când acesta lipsește.
d). Îndeplinește sarcinile încredințate de Președinte, Consiliul Director sau Adunarea Generală.

Atribuțiile Secretarului
a). Numește/ propune împreună cu Președintele sau înlocuitorul acestuia personalul din aparatul propriu.
b). Coordonează și urmărește aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Director, semnează alături de Președinte documentele generatoare de drepturi și obligații pentru asociație.
c). Îndrumă și controlează activitatea personalului din aparatul propriu, elaborează materiale pentru ședințele Consiliului Director și ale Adunării Generale și urmărește distribuirea la timp a acestora.
d). Îndeplinește activitatea de publicare în Monitorul Oficial a bilanțului anual și bugetului de venituri și cheltuieli, în termen de 30 de zile de la aprobarea de către Adunarea Generală.
e). Îndeplinește formalitățile necesare pentru sistemul de publicitate și convocare a Adunării Generale.
f). Este „purtatorul de cuvant” al Consiliului Director și al Președintelui acestuia, în raporturile cu alte instituții, cu autoritățile de stat locale sau centrale, cu organe sau organizații guvernamentale sau neguvernamentale interne și internaționale, cu persoane fizice și juridice, în limitele stabilite de Consiliul Director, Președinte sau înlocuitorul acestuia.
g). Se îngrijește de ținerea tuturor documentelor, registrelor și evidentelor asociației.
h). Consiliul Director va întocmi rapoarte semestriale, iar anual va face dări de seamă în fața Adunării Generale, cu privire la activitatea asociației și gestionarea patrimoniului.

Cenzorul și atribuțiile acestuia
În cazul în care asociația nu are obligația numirii unui cenzor, fiecare dintre membri supleanți care nu este membru al Consiliului Director poate exercita dreptul de control.
În situația în care numîrul asociaților este mai mare de 25, controlul financiar intern al asociației este asigurat de cenzor, care va fi ales din rândurile membrilor supleanți.

Cenzorul are urmatoarele atribuții:
a). Verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației.
b). Controlează activitatea financiară a asociației, iar rezultatele sunt aduse la cunoștința Consiliului Director ori de câte ori este nevoie și obligatoriu prezintă rapoarte anuale scrise.
c). Va întocmi o dare de seamă care va fi prezentată în fața Adunării Generale anuale, cu ocazia Adunării Generale pentru darea de seamă a activității Consiliului Director.
d). Întocmește rapoarte și le prezinta Adunșrii Generale.
e). Poate participa la ședințele Consiliului Director fără drept de vot.
f). Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut, lege sau stabilite de Adunarea Generală.

CAPITOLUL IV: Veniturile asociației

Veniturile asociației provin din:
a). Cotizațiile membrilor.
b). Dobânzile și dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii.
c). Dividentele societății comerciale înființate de asociaţie.
d). Veniturile realizate din activități economice directe.
e). Donații, sponsorizări sau legate.
f). Resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.
g). Alte sume sau bunuri provenite din orice alte surse legale din țară sau din străinatate și destinate realizării scopului asociației.
h). Asociația poate deține în proprietate bunuri mobile și imobile.
i). Organizare de meciuri și competiții sportive, evenimente și alte activități sportive; vânzare de bilete, abonamente, carduri, programe și materiale tipărite – ziare, reviste, anuare, cărți, agende, calendare etc.; organizare de cursuri, prezentări și demonstrații; publicitate, drepturi de imagine și drepturi tv; organizare de cursuri sportive teoretice și practice; vânzare de articole promoționale, echipament sportiv, insigne, broșuri, obiecte branduite cu emblema și/ sau denumirea clubului etc.

Asociația poate înființa societăți comerciale. Dividentele obținute de asociație din activitățile acestor societăți comerciale, dacă nu se reinvestește în aceleași societăți comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociației.

Asociația poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au un caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul și obiectul principal de activitate al asociației.

CAPITOLUL V: Dizolvarea și lichidarea

Dizolvarea
Personalitatea juridică a asociației încetează în următoarele cazuri de drept:
a). Prin hotărâre judecătorească;
b). Prin hotărârea Adunării Generale.

Asociația se dizolvă de drept prin:
a). Imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost construită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop.
b). Imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuie să se constituie.
c). Reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 12 luni.
Constatarea dizolvării se realizează prin hotărâre judecătorească, la Judecătoria în a cărei circumscripție se află sediul asociației, la cererea oricărei persoane interesate.

Asociația se dizolvă prin hotărâre judecătorească la cererea unuia dintre membrii fondatori, în următoarele cazuri:
a). Când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice.
b). Când realizarea scopului este urmarită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice.
c). Când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care a fost constituită.
d). Când asociația a devenit insolvabilă.
e). În cazul prevăzut de art. 14 din 0.G. nr.26/ 2000 cu privire la asociații și fundații.
Instanța competentă să hotărască dizolvarea este Judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul.

Asociația se poate dizolva și prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la Judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

În cazul dizolvării asociației, se va proceda conform art. 60 din O.G. nr. 26/ 2000 cu privire la asociații și fundații.

Lichidarea
a). În toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează odată cu numirea lichidatorilor.
b). Lichidatorii vor putea fi personae juridice autorizate în condițiile legii. Imediat după intrarea lor în funcțiune, lichidatorii vor face inventarul și vor încheia un bilanț care să constate situația exacta a activului și pasivului asociației.
c). Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale asociației. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei acestora.
d). Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
e). Lichidatorii sunt obligați să-și desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile din O.G. nr. 26/ 30.01.2000 cu privire la asociații și fundații.

În caz de dizolvare și lichidare, bunurile rămase se vor atribui unei organizații de binefacere ce va fi stabilită de Adunarea Generală convocată în acest scop. Aceste bunuri nu pot fi transmise către personae fizice.

CAPITOLUL VI: Dispoziții finale

Asociația are ștampilă proprie, siglă și antet. Forma și dimensiunile acestora se stabilesc de către Consiliul Director, cu respectarea dispozițiilor legale ș metodologiei corespunzătoare. Ștampila se păstrează la sediul asociației, în posesia Președintelui, înlocuitorului acestuia sau secretarului.

Corespondența emanând de la asociație va avea un antet care cuprinde denumirea asociației, sediul, numărul de cont, banca, sigla.

În funcție de posibilitatile și nevoile desfășurării activității specifice, asociația va putea avea personal operativ angajat sau prestator de sevicii cu contracte civile, în condițiile și limitele ce se vor de către Consiliul Director și cu respectarea legislației în vigoare.

Potrivit resurselor si nevoilor financiare, asociatia va putea dobandi si folosi, in conditiile legii, bunuri mobile si imobile necesare realizarii scopului si obiectivului de activitate.

În raport de necesități, asociația ar putea angaja cheltuieli de colaborare cu terțe firme sau personae din țară sau din străinătate, sau instituții specializate, pentru realizarea unor activități sau operațiuni specifice, pentru care nu dispune de personal sau logistica necesară.

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale care reglementează înfiintarea asociațiilor.

Taxa de înscriere se depune odată cu cererea de acordare a calității de membru al asociației. Procedura, cuantumul și

În caz de dizolvare a asociației, Adunarea Generală va hotări cu majoritate de voturi lichidarea patrimoniului.

Statut actualizat la la 31.05.2021.