Legislația în vigoare, aplicabilă structurilor sportive din România.

1. Ordonanța Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea Educației fizice și Sportului nr. 69/ 2000, cu modificările și completările ulterioare;

3. Hotărârea de Guvern nr. 884/ 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;

4. Hotărârea de Guvern nr. 1447/ 2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă;

5. Hotărârea de Guvern nr. 888/ 2013 privind modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/ 2007;

5. Ordinul nr. 664/ 2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive;

6. Legea Voluntariatului nr. 195/ 2001

FOARTE IMPORTANT: LEGISLAȚIA ANTI-DOPING!

7. Regulamentul UE 679/ 2016, Legea nr. 190/ 2018, Legea ANSPDCP/ Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

8. Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală;

9. Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal;

10. Legea nr. 70/ 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei d eurgenţă a Guvernului nr. 193/ 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;

11. Legea 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completarile ulterioare;

12. Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, în care se reglementează cadrul general pentru organizarea și funcționarea autorităților și instituțiilor administrației publice, statutul personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă, serviciile publice, precum și unele reguli specifice privind proprietatea publică și privatăastatului și a unităților administrativ-teritoriale;

13. Legea nr. 161/ 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitareademnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Hotărârea nr. 714/ 2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, care reglementează cuantumul indemnizației dedeplasare, al indemnizației de detașare și al alocației de cazare;

15. Hotărârea nr. 518/ 1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

16. Legea nr. 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

17. Legea nr. 78/ 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.