Asociația Clubul Sportiv Cetatea Brașovia funcționează în baza Statutului aprobat de Adunarea Generală a Asociaților în data de 31.05.2021. În conformitate cu Ordonanța de Guvern nr. 26/ 2000, statutul nostru cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute, următoarele informații:

a). datele de identificare ale membrilor asociați: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea și codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate și, după caz, domiciliul sau reședința ori adresa sediului social;
b). exprimarea voinței de asociere și precizarea scopului și a obiectivelor asociației;
c). denumirea asociației;
d). sediul asociației;
e). durata de funcționare a asociației – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;
f). patrimoniul inițial al asociației; activul patrimonial este alcătuit din aportul în natură și/ sau în bani al asociaților, în cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a statutului este obligatorie;
g). componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale asociației;
h). persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice;
i). modul de dobândire și de pierdere a calității de asociat;
j). drepturile și obligațiile asociaților;
k). categoriile de resurse patrimoniale ale asociației;
l). atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale asociației;
m). destinația bunurilor, în cazul dizolvării asociației, cu respectarea dispozițiilor art. 60;
n). semnăturile membrilor asociați.

Statutul clubului nostru este postat aici.